۱ تیر ۱۳۸۹ - به عصر روشنگری ایرانیان وفادار بمانیم