۹ آذر - ٣۶ درصد ایدزی ها شناخته شده اند

۱۸ تیر ۱۳۹۱ - برای آن که زلال تر از دریا بود

۲۴ فروردین ۱۳۸۸ - گل های سردشت ، بی باغبان پرپر شده ‏