۵ شهریور ۱۳۹۳ - ایران و امریکا؛ مخالفان موافق

۱ شهریور ۱۳۹۳ - آیا زنان می‌توانند برابر باشند؟

۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - تورنتو، تجمع همجنسگرایان ایران

۴ مرداد ۱۳۹۳ - در غزه، با ایران می جنگیم