۲۸ بهمن - به یادِ تراب حق شناس…

۲۹ آبان ۱۳۹۳ - فارسی دری و فارسی دری وری

۲۹ آذر ۱۳۸۹ - سروش، غزّالیِ دیگر؟

۲۴ تیر ۱۳۸۸ - حرف روز