۱۷ فروردین ۱۳۹۳ - تنها زن اعدامی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - بهاره علوی، غروب “دختر خورشید”

۲۳ تیر ۱۳۸۹ - نگاه دیگران