۲۰ آبان ۱۳۹۲ - اعدام بخشش یا بخشش اعدام

۹ آذر ۱۳۸۸ - حقوق بشر و اصلاح قوانین

۲۱ مرداد ۱۳۸۸ - بهشتی به نام زندان