۱۰ شهریور ۱۳۹۳ - معاون رییس جمهور در شرایط سخت

۲۴ تیر ۱۳۹۳ - موشک های ایرانی حماس قدرت ندارند

۲۲ تیر ۱۳۹۳ - موشک ها از کجا می آید؟

۸ تیر ۱۳۹۳ - نبرد برای افزایش زاد و ولد