۸ تیر ۱۳۸۸ - فریاد اعتراض ایرانیان در سراسر دنیا:

۱۰ خرداد ۱۳۸۸ - نه، به تحریم انتخابات