۲۳ آذر - جامعه ظرفیت مدیران زن را دارد

۱ شهریور ۱۳۸۸ - انتخاب وزیر زن از سوی احمدی​نژاد عادی نیست