۲۲ مرداد - بوطیقای پست مدرنیسم و ده گانگی خوانش یک روایت