۱۷ فروردین ۱۳۹۲ - بازگشت چاوز با سوت بلبلی

۵ تیر ۱۳۹۱ - مرسی و ایران

۱۶ اسفند ۱۳۹۰ - دوپینگ سیاسی

۵ بهمن ۱۳۹۰ - 16 مزیت برای مردم لیبی

۲۰ دى ۱۳۹۰ - چرا امیركبیر نمرد

۱۱ مهر ۱۳۹۰ - بازگشت مادام