۸ اسفند ۱۳۹۲ - اینک صدای تو در باد…

۱ خرداد ۱۳۹۲ - بوف کور

۱۵ دى ۱۳۸۹ - یاد یاران

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ - پرواز پاک پاپ