۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - چای رقیق یا چای سنگین

۱۱ مرداد ۱۳۹۱ - سراب مهاجرت غیرقانونی

۲ مرداد ۱۳۹۱ - خروس بازی با خروس لاری