۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ - نزاع گرگ ها

۲۳ آبان ۱۳۸۹ - اقتدارگرایان در برابر دانشگاه

۱۳ مهر ۱۳۸۹ - روحانیت و جنبش سبز

۳۱ شهریور ۱۳۸۹ - آشفته بازارسیاست ودلدادگان دموکراسی