۱۵ اسفند ۱۳۸۷ - دفاع از دین یا پاك كردن صورت مساله