۹ آبان ۱۳۸۸ - مردگانی که جایی برای آرمیدن ندارند

۲۲ شهریور ۱۳۸۸ - شیوه‌های هفتگانه‌ تبلیغات

۲۴ مرداد ۱۳۸۸ - دادگاه ناگهانی، تخریب اموال