۲۹ آذر ۱۳۸۹ - زنده بیدار در جانب غربی

۲۳ تیر ۱۳۸۹ - “نه” به بی ادبیهای نامردانه

۱۹ مرداد ۱۳۸۸ - نفی منطق استبداد: بوزینه هارون و دیگـران