۲ تیر ۱۳۹۳ - ایران و آمریکا ، مجبور به همکاری

۳ خرداد ۱۳۹۳ - آمادگی ایران برای پذیرش غرب