۱۲ آبان ۱۳۹۲ - سیاست حقیقت و عدالت

۱۷ شهریور ۱۳۹۲ - حمایت از قربانی، اما….

۱ شهریور ۱۳۸۹ - اعدام های 67 و اصلاح طلبان حکومتی