۲۱ بهمن - رحمان هاتفی و شوخی تلخ تاریخ

۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - وحدت در سیاست و ادبیات

۹ اسفند ۱۳۹۱ - گزارش

۲۵ اسفند ۱۳۹۰ - بغل به بغل گل سوری

۳ اسفند ۱۳۹۰ - گزارش

۲ آذر ۱۳۹۰ - گزارش

۱۸ آبان ۱۳۹۰ - آینه در آینه