۹ اسفند ۱۳۸۸ - ارزیابی شرایط پس از گزارش اخیر آژانس