۱۹ خرداد ۱۳۸۸ - دروغ

۲۷ فروردین ۱۳۸۸ - محدودیت های بیشتر

۱۴ اسفند ۱۳۸۷ - خاتمی، خاتمی است ‏