۷ اسفند ۱۳۹۳ - سرنوشت آن چشم‌ها؛ همان چشم‌های میشی

۱۳ آذر ۱۳۹۳ - مصاحبه با سیمین بهبهانی

۳۰ بهمن ۱۳۹۲ - سرنوشت آن چشم­ها؛ همان چشم­های میشی