۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ - علیه زندان مخوف قرچک ورامین هم صدا شویم!

۴ شهریور ۱۳۸۸ - نمی توانم بنویسم

۲۰ فروردین ۱۳۸۸ - با عالیه اقدام دوست در زندان اوین ‏