۲۲ شهریور ۱۳۹۳ - همچنان پایبند به کلیسای شهر خود

۴ شهریور ۱۳۹۳ - آیین زرتشتیان یزد همچنان پابرجاست

۲۹ مرداد ۱۳۹۳ - بیمارستان و مرکز خیریه یهودی سپیر در تهران