۵ مهر - نقش جهانی بدون توجه به زنان؟

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض

۱۸ آبان ۱۳۸۹ - نقدی بر اصلاحات لایحه