۲۷ مهر ۱۳۹۳ - یزد، آفتاب تابان تحسین شده

۸ مرداد ۱۳۹۳ - مضرات “شیشه”، فواید تریاک

۲۷ خرداد ۱۳۹۳ - آزادی، قربانی وعده های انتخاباتی