۲۸ فروردین ۱۳۹۳ - نمایش ایرانی هیمالیای تنهایی

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - سنگ قبرهایی ازعضو جنسی

۸ اسفند ۱۳۹۲ - ناشناس ماندن و شاد بودن

۱ اسفند ۱۳۹۲ - هنر و زیبایی در متن شهر

۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - زندگی تمام یک تابلو…

۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - فردا را فریاد کن …

۷ شهریور ۱۳۹۲ - قاب

۳ مرداد ۱۳۹۲ - قاب

۲۲ خرداد ۱۳۹۲ - قاب

۸ خرداد ۱۳۹۲ - قاب

۱۹ بهمن ۱۳۹۰ - پنجره