۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - کهن ترین نمایشنامه درباره ایرانیان

۸ اسفند ۱۳۹۲ - در دری در سمرقند و بخارا

۳ بهمن ۱۳۹۲ - مقدمه شفا بر “اسیر” فروغ فرخزاد