۷ تیر ۱۳۸۹ - رهیافتی برای توسعه

۲۱ بهمن ۱۳۸۷ - لایحه یارانه ها باید بازنویسی شود‏

۱۳ بهمن ۱۳۸۶ - چالشهای بودجه 87‏