۱۶ مهر - ستون‌های نشر حرفه‌ای ایران

۱۸ تیر - پنجاه کتاب درگذرگاه رنج

۹ بهمن ۱۳۹۳ - زنان نیمی از صدای موسیقی ایرانی هستند

۶ آذر ۱۳۹۳ - ستون‌های نشر حرفه‌ای ایران