۳۱ فروردین ۱۳۹۲ - مه‌آفرید دوست داشت رئیس جمهور شود