۲۵ دى ۱۳۹۱ - شوک‌های ارزی، آفت تولید شده است

۲۹ آذر ۱۳۹۱ - نوستالژی آب زرشک

۱۷ آبان ۱۳۹۱ - تولد ادبیات جنوب شهری– بالا شهری