۱۳ مرداد ۱۳۸۸ - قطعه ای از بھشت

۱۳ مرداد ۱۳۸۸ - قطعه ای از بھشت