۳ آذر ۱۳۸۸ - اتهامات تازه به فرزند هاشمی رفسنجانی

۵ آبان ۱۳۸۸ - دستور العمل محرمانه برای سانسور اخبار

۳۰ شهریور ۱۳۸۸ - بیمارستان ها مدارک پزشکی مصدومان اخیر را تحویل ندهند