۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - نقطه سر خط، اصلاحات دوم

۸ مرداد ۱۳۹۰ - سكوت شایسته نیست

۵ بهمن ۱۳۸۹ - نبرد آخر

۲۸ دى ۱۳۸۹ - کردستان و غلبه گفتمان دمکراسی و حقوق بشر

۱۹ دى ۱۳۸۹ - خاتمی، خاتمی است

۵ دى ۱۳۸۹ - نگاهی دوباره به مسئله کرد در ایران

۲۸ آذر ۱۳۸۹ - آیت الله منتظری و تحملی که نداشت