۱۲ مهر ۱۳۸۸ - دولت نمی‌تواند جانشین بخش خصوصی باشد