۳ مهر ۱۳۹۱ - بازنده- بازنده

۲۵ شهریور ۱۳۹۱ - مرگ تلخی که دیده نشد

۷ تیر ۱۳۹۱ - ناامیدی از اصلاحات و زنگ خطر