۱ مهر ۱۳۹۱ - آن روز تلخ، روز اول پاییز بود

۳۰ آذر ۱۳۸۹ - قصه لب‌های بی‌زوال مادران ایرانی