۲۹ آذر ۱۳۸۹ - حق سروش بر موافقان و مخالفان

۱ آذر ۱۳۸۸ - اولین یادداشت پس از آزادی

۲۵ خرداد ۱۳۸۸ - امروز همه آمده بودند