۲۴ آبان ۱۳۸۸ - جنبش سبز: عبرت ها و امیدها

۲۹ تیر ۱۳۸۸ - علی تنهاست

۹ تیر ۱۳۸۸ - جمهوریت نظام، الفاتحه!

۲۴ خرداد ۱۳۸۸ - مشروعیت بر باد رفته