۲۹ آذر ۱۳۸۹ - استاد دریاها

۲۱ بهمن ۱۳۸۸ - شاعر زباله ها

۱۵ بهمن ۱۳۸۸ - رقص در جای خالی بودا

۸ دى ۱۳۸۸ - رازهای زندگی خامنه ای

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ - هم موسوی هم کروبی