۲۷ مهر ۱۳۸۸ - شوشتری، سردار اقتصادی شرق کشوربود

۶ مهر ۱۳۸۸ - موج جدید تصفیه استادان علوم انسانی