۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - پیامدهای تغییر سیاست جمعیت

۱۴ تیر ۱۳۸۸ - دیدار با رهبری