۷ خرداد - زنده باد محمدعلی سپانلو!

۱۷ مرداد ۱۳۹۱ - از تهران تا قاهره، از طریقِ “کُهن دیارا”

۴ مرداد ۱۳۹۱ - “غولِ زیبا” خواندنِ شاعری بزرگ

۶ تیر ۱۳۹۱ - مضحکۀ سانسور

۲۴ مرداد ۱۳۸۹ - در باب یک افشاگری

۱۳ مرداد ۱۳۸۹ - دیدار

۶ مرداد ۱۳۸۹ - نگاه دیگر

۲۷ اسفند ۱۳۸۸ - بهاریه‌سُراییِ شاعرِ دور از وطن

۲۷ آبان ۱۳۸۸ - بوف کور