۱ اسفند ۱۳۹۲ - حکایت این پاره آتش وجود در بیدار خوابی من