۱۶ آذر ۱۳۸۹ - نامه به او که اندیشه اش را نمی تواند در بند کرد