۷ مهر ۱۳۹۳ - اوباما در فکر معامله با شیطان

۲۳ شهریور ۱۳۹۳ - توهم اتحاد با ایران