۱۸ آذر ۱۳۸۸ - تازه چه خبر

۱۲ آذر ۱۳۸۸ - نگاه

۲۷ آبان ۱۳۸۸ - فیلم

۲۰ آبان ۱۳۸۸ - فیلم

۲۵ مرداد ۱۳۸۸ - وزارت ارشاد؛ از ده نمکی تا ثمره هاشمی

۱۷ تیر ۱۳۸۸ - حرف روز