۳۰ دى ۱۳۸۸ - بوف کور

۱۷ آذر ۱۳۸۸ - مجید توکلی؛ با چادر یا بی چادر

۱۲ آذر ۱۳۸۸ - گزارش

۱۲ آذر ۱۳۸۸ - بوف کور

۹ آذر ۱۳۸۸ - مردی که با مدرک جعلی رفت

۲۰ خرداد ۱۳۸۸ - فیلم

۵ خرداد ۱۳۸۸ - ‎‏ موسیقی2